Regulamin zakupów

§ 1. Strony transakcji

 1. Internetowa strona MAGNA znajduje się pod adresem: www.magna-arma.com.pl/sklep, gdzie prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa.
 2. Stroną dokonującą zakupów w MAGNA może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w MAGNA jest MAGNA Agnieszka Kowalczyk" z siedzibą w Wołominie, ul. Lipiny Kąty 44, wpisana do CEIDG NIP 1250323609 REGON 387782965

 

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.magna-arma.com.pl/sklep w chwili składania zamówienia.
 2. "MAGNA" zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych produktów, w tym do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów.
 3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.magna-arma.com.pl/sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.magna-arma.com.pl/sklep są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień "MAGNA" następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie NABYWCA akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Produkty przedstawione na stronie www.magna-arma.com.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronach "MAGNA"
 4. "MAGNA" potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże NABYWCĘ.
 5. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, "MAGNA" zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
 6. Przyjęcie zamówienia przez "MAGNA" następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez "MAGNA" następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. "MAGNA" ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 k.c.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- płatności elektroniczne
- za pobraniem, należność płatna gotówką przy odbiorze przesyłki.
- przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro forma wystawionej przez "MAGNA" na wskazany w fakturze rachunek bankowy,
- gotówką przy dostawie transportem własnym "MAGNA",

 1. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana NABYWCY drogą elektroniczną lub faksem.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, "MAGNA" niezwłocznie informuje o tym Nabywcę.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez "MAGNA" do dnia wysłania towaru do NABYWCY.
 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez "MAGNA". Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.
 4. W przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą, ze względu na Państwa bezpieczeństwo, transakcja podlega weryfikacji przez centrum autoryzacji kart eCard S.A. Może to spowodować jednodniowe opóźnienie w wysyłce tych towarów, dla których na stronach "MAGNA" podana jest dostępność 1 dzień roboczy.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.
 6. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.
 7. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.:
  - zamówień, w ocenie "MAGNA" o bardzo dużej wartości,
  - produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, lub
  - odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,
  może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez "MAGNA" faktury pro-forma na wskazany w niej rachunek bankowy.
 8. Przedpłata wymagana jest zawsze w przypadkach zamówień na produkty, które mają być w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY (np. wywiercenie otworu produkcie) oraz zamówień na produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor). Obowiązek wniesienia przedpłaty w całości dotyczy sytuacji, gdy na zlecenie NABYWCY ma być dokonana zmiana w produkcie lub nadanie mu nietypowych cech. Płatność przed przystąpieniem do zmian w produkcie lub przed nadaniem mu nietypowych cech dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy "MAGNA" na podstawie faktury pro-forma lub kartą.
 9. Do każdej przesyłki "MAGNA" dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.

 

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz zagranicę. W dniu wydania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia i dokładnym terminie dostawy.
 2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia.
 3. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub transportem własnym.
 4. Dostawy zagraniczne realizowane są wyłącznie dla przesyłek o wadze do 50 kg.
 5. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.
 6. Orientacyjne wartości opłat za przesyłki krajowe przedstawia tabela opłat. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika Działu Realizacji.
 7. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia.
 8. Ewentualna zmiana standardu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.
 9. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
 10. NABYWCA zobowiązany jest,w obecności kuriera, dokonać oględzin przesyłki poprzez zbadanie stanu opakowania oraz jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, NABYWCA jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. W razie niespisania protokołu domniemuje się, że przedmiot zamówienia został dostarczony w stanie nienaruszonym.
 11. Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od "MAGNA". W razie opóźnienia w dostawie przesyłki NABYWCA powinien niezwłocznie zawiadomić "MAGNA"."MAGNA" nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie.
 12. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie "MAGNA" bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej, będzie naliczana opłata za składowanie w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną paczkę za każdy następny dzień składowania.

 

§ 7. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w "MAGNA" są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
 3. W przypadku, gdy NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA zgłasza do "MAGNA" telefonicznie, lub też pocztą elektroniczną: mars@magna-arma.com.pl albo poprzez zakładkę w Panelu Klienta pt. Reklamacje.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zamówienia podczas przesyłki nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt 10 niniejszego Regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej otrzymania uszkodzonego towaru jest spisanie w momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu uszkodzeń". Reklamacje dotyczące uszkodzeń nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził w momencie dostawy protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów NABYWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem faktury, powinien zostać odesłany do "MAGNA". Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, po przyjęciu zwrotu "MAGNA" przyśle NABYWCY fakturę korygującą.
 5. NABYWCA zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni pod rygorem odpowiedzialności za ewentualną szkodę. Koszty odesłania towaru ponosi NABYWCA. "MAGNA" zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem. Kwota sprzedaży zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.
 6. W przypadku uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu towaru cena sprzedaży, pomniejszona o ewentualne koszty wymienione w pkt. 7, 8, 9 i 10, zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po otrzymaniu od NABYWCY prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej (opatrzonej datą, miejscem i czytelnym podpisem NABYWCY), przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ."
 7. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. NABYWCA jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Przesyłki zwrotne powinny być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. "MAGNA" ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony podczas transportu, bez względu na przyczynę tego uszkodzenia, bądź też według własnego wyboru pomniejszyć zwracaną cenę sprzedaży o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W przypadku zniszczenia towaru podczas transportu "MAGNA" sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.
 8. "MAGNA" przyjmie zwrot produktów pakowanych w pudełka ozdobne, jeżeli zostało zachowane oryginalne opakowanie, bez śladów uszkodzeń takich jak: ślady taśmy klejącej, zadrapania, bez uszkodzeń styropianu lub innych wypełnień opakowania, z kompletem oryginalnie zapakowanych akcesoriów oraz z wszystkimi dokumentami, które były dołączone do towaru. Dotyczy to zwłaszcza opakowań typu "blister", czyli jednorazowych opakowań z twardej folii służących, które ulegają zniszczeniu po lub przy próbie rozpakowania.
 9. Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport, lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, "MAGNA" pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania, nie mniej niż 40%.
 10. Jeśli do towaru były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez NABYWCĘ w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się w szczególności zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor).
 12. Reklamacje oparte wyłącznie na różnicach w wyglądzie towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego NABYWCY (kolor, proporcje, itp.) nie będą uwzględniane.
 13. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. "MAGNA" uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.magna-arma.com.pl/sklep
 2. "MAGNA" prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do "MAGNA" za pomocą poczty elektronicznej na adres mars@magna-arma.com.pl lub telefonicznie w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
 3. "MAGNA" nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez "MAGNA" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo kontroli swoich danych osobowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby "MAGNA"